Помощ при Щета

Застраховка домашно имущество осигурява покритие срещу пожар и други рискове, на които е изложено недвижимото и/или движимото имущество, собственост на застрахования или имуществото, за което той отговаря.

На застраховане подлежат жилища в многоетажни сгради, къщи, масивни второстепенни постройки, които не служат за живеене, включително гаражи, басейни и соларни инсталации, прилежащи към застрахованите сгради, както и движимото имущество, намиращо се в застрахованите сгради – мебели и обзавеждане, аудио визуална и електронна техника, битови ел. уреди, произведения на изкуството и др.

Проверете цената на застраховката тук.

Покритието може да бъде комбинация от следните рискове:

За недвижимо имуществои движимо имущество.

 • Пожар (основно покритие), мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или предмет паднал от него;

 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;

 • Наводнение;

 • Свличане и срутване на земни пластове;

 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;

 • Счупване на стъкла;

 • Земетресение;

 • Удар от пътно превозно средство;

 • Щети вследствие на индиректно попадение на мълния;

Допълнителни рискове само за движимо имущество.

 • Кражба чрез взлом;

 • Кражба чрез използване на техническо средство;

 • Грабеж;

 • Щети по време на транспорт при смяна на адреса;

 • Късо съединение и токов удар;

Допълнителни покрития.

 • Разходи за гасене на пожар, разчистване на развалини и останки в следствие на застрахователно събитие;

 • Разходи за наемане на алтернативно жилище или хотел;

 • Гражданска отговорност към съседи;

 

Допуска се застраховане само на движимо или само на недвижимо имущество.Застраховката може да бъде сключена на действителна или възстановителна стойност, както и на база първи риск.

При застраховане на първи риск не се прави оценка на имуществото, а се избира лимит на покритие, като застрахователят изплаща обезщетение за настъпилите през година застрахователни събития, до изчерпване на избрания лимит.

В случай, че имуществото е кредитирано от банка и залог по договор за кредит, полицата се сключва в полза на съответната кредитна институция. Може да се обърнете към нас за изискванията за застраховка, които имат отделните банки.

Застраховката може да бъде сключена от собственика, представител на собственика или наемател, но обезщетението се изплаща на собственика на съответното имущество.


Печат   Е-мейл