ОЗОК ИНС

"ЗД „ОЗОК Инс“ АД (старо наименование - „ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието „Общинска здравноосигурителна каса” АД, с ЕИК 200140730. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул."Атанас Далчев" 93-96. Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

От създаването си до м.август 2013г. Дружеството е предлагало на пазара следните продукти:

  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
  • Извънболнична медицинска помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Допълнителни услуги
  • Възстановяване на разходи за медикаменти
  • Стоматологична помощ

В съответствие с изискванията на параграф 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ бр.60 от 07.08.2012 г.) “Общинска здравноосигурителна каса” АД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и съгласно Решение № 619-ОЗ от 07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор получи лиценз за извършване на застрахователна дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение № 1 от КЗ, за всички рискове по застраховки „Злополука” и „Заболяване”, под наименованието „ОЗОК – Здравно застраховане” АД.

На 15.08.2013 г. бяха вписани съответните промени, следващи от прелицензирането ни като застраховател, по партидата на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията

От 30.04.2014 г. наименованието ни е ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

С Решение № 968 – ОЗ от 18.12.2015 г. на Комисията за финансов надзор ни бе предоставен допълнителен лиценз по Раздел II, буква „А“ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховане, а именно:

  • По т. 7 – „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)“
  • По т. 8 – „Пожар и природни бедствия“ – всички рискове
  • По т. 9 - „Други щети на имущество“ – всички рискове"

 (-OZOK инс)

Try our cost calculator for further cost details.