Далл Богг

"ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, благодарение на своя професионализъм и постоянство на пазара, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването, производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

Непосредствено след създаването си през 2008 г., ДаллБогг с бързи темпове успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара Както е видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор, през годините дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял, нарастваща ефективност и богато портфолио.

През 2012 г. дружеството успешно внедрява и прилага система за управление на качеството от акредитиран сертификационен орган – ISO 9001:2008.

През 2013 г. ДаллБогг получи Лиценз за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки:

  • Застраховка „Злополука” (включително производствени злополуки и професионални заболявания)
  • Застраховка „Заболяване”
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (Автокаско)”
  • Застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”
  • Застраховка „Други щети на имущество”
  • Застраховка „Разни финансови загуби”
  • Застраховка „Помощ при пътуване (Асистанс)”

През 2015 г. ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД става акционерно дружество ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве АД."

(-Далл Богг)

Try our cost calculator for further cost details.