БАЕЗ

"Ние сме…

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) 
е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.
Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.

Ние предлагаме…
Застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.

Ние вярваме…
Че вземанията са актив, който заслужава защита.

Ние знаем…
Че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност…

Се регулира от следните нормативни актове:
Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).

Ние осигуряваме…
Защитa срещу риска от неплащане и възможности за развитие на Вашия бизнес.

Механизъм на застраховането на финансови рискове…

Нашата цел… 
Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
Да гарантираме сигурността на вземанията.

За нашите клиенти…
Са разработени застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

БАЕЗ предлага застраховки на:

плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и
плащания по търговски сделки между фирми от България.

Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги.

Ние покриваме…
Търговски и политически рискове.

Търговски рискове:
неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
забава на дължимото плащане за период по-дълъг от “периода на изчакване”, уговорен в полицата.   •
Политически рискове:
политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
мораториум върху плащанията;
конфискация и национализация;
промени в режима на плащанията;
приемане или изменения в нормативните актове и др."

 (-БАЕЗ)

Try our cost calculator for further cost details.