Помощ при щета

При нужда от съдействие при щета, моля обърнете се към нас на телефон 0 700 200 60 или на имейл claims@orel-zbk.com.
Своевременното уведомяване на застрахователя и компетентните органи, както и коректното изложение на обстоятелствата съпътстващи настъпването на застрахователното събитие, са от съществено значение за получаването на справедливо обезщетение.

При настъпване на застрахователно събитие по имуществени застраховки (каско, домашно имущество и др.), моля имайте предвид следното:

1. Сроковете за уведомяване на застрахователя са описани в общите условия, неразделна част от всяка застрахователна полица и се различават за различните рискове. Най-често срокът е 3-дневен, а при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица, срокът е 24 часа от узнаването за настъпило събитие;

2. Застрахованият е длъжен да предприеме всички необходими мерки по силите и възможностите си за ограничаване на щетите и запазване на имуществото;

3. Състоянието на увреденото имущество трябва да остане непроменено с цел изясняване на причините и механизма на настъпване на събитието от експерти, освен в случаите, в който застрахователят е дал други указания с цел минимизиране на щетите;

4. Застрахованият е длъжен да осигури достъп или да предостави увреденото имущество за оглед и оценка на щетите от застрахователя;

5. При завеждане на щета, застрахованият следва да предостави следния набор от документи:

  • Застрахователна полица в оригинал;
  • Попълнено уведомление за щета по образец на застрахователя;
  • Документ за самоличност на подаващия уведомлението;
  • Документ за собственост върху имуществото;
  • Документ от компетентните органи, в случаите, когато такъв се изисква;
  • Други документи писмено поискани от застрахователя с цел изясняване на обстоятелствата при настъпване на събитието;

6. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок от 15 дни, започващ от датата на предоставяне на последния, изискан от застрахователя, документ;

ПОЗВЪНЕТЕ 0 700 200 60
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, ул. Осогово №30 офис 604 Телефон: +3592 829 44 70 E-mail: office@orel-zbk.com