Строително-монтажни рискове

Застраховката осигурява протекция на имущества, които се намират в процес на строителство, реконструкция, модернизация или монтаж. Покритието е за периода, през който рискът свързан с тези дейности е в тежест на изпълнителя на дейностите по силата на сключен договор за изпълнение.

По отношение на строителството, обекти по тази застраховка могат да бъдат жилищни сгради, лечебни заведения, административни сгради, заводи, фабрики, училища, пътища, тръбопроводи, резервоари, мостове, жп линии и гари, летища, хангари, язовири, бентове, канали, водоснабдителни и дренажни системи, пристанища, електроцентрали, рафинерии, стадиони и др.

По отношение на монтажа, обекти по застраховката могат да бъдат всички видове машини, съоръжения, апарати, инсталации, електрически двигатели, турбини, генератори, парни котли, елеватори, конвейери, помпи, тръбопроводи, стругове, машини на текстилната и хранително-вкусовата промишленост и други подобни.

При допълнителна договореност може в застрахователното покритие да се включат и машините и съоръженията, необходими и използвани, частично или изцяло, за извършването на строителството и монтажа – например кранове, лебедки, смесителни машини и други.

Покритието по тази застраховка е на база всички рискове при строително-монтажни дейности, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Пожар (включително последиците от гасене на пожара), светкавица, експлозия и падане на летателни апарати и части от тях;

  • Наводнение, проливен дъжд, заливане, сняг, лавини;

  • Кражба чрез взлом, грабеж;

  • Буря от всякакъв вид, сеизмична вълна;

  • Осветяване, превишен волтаж, късо съединение, искрене;

  • Превишено налягане или вакуум;

  • Разделяне на части, поради центробежна сила;

  • Грешка в монтажа, небрежност, злонамерени действия, липса на умение или човешка грешка;

  • Деформиране (изкривяване, срутване);

  • Загуби и повреди от строителния материал;

В съчетание с тази застраховка може да се включи и покритие гражданска отговорност към трети лица.

Необходим е предварителен анализ на строително-монтажните дейности и рисковете, на които е изложено конкретното имущество, с цел да се предостави най-подходящо и пълно застрахователно покритие.

Обърнете се към нас за съвет.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com