Прекъсване на дейността

Покритието се предлага в комбинация към застраховка Индустриален пожар, Административни и търговски обекти или Електронно оборудване. По застраховката Прекъсване на дейността на обезщетение подлежи загубеният доход (печалба плюс постоянни текущи разходи и други) от застрахования в резултат на прекъсване на дейност, поради претърпяна материална щета от покрит по имуществената полица риск.

Задължително и необходимо условия по тази застраховка е покрит по имуществената полица риск да причини на застрахования обект материална щета, в резултат на която щета е налице прекъсване на дейността, което е довело до загуба на доход.

По застраховката се покрива загубата на доход и постоянните текущи разходи (трудови възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, наеми, лихви по кредити и данъци, др.). Не подлежат на обезщетение променливи разходи, свързани с оборота, тъй като при прекъсване на дейността те не се реализират (например разходи за суровини и материали, транспорт, данък върху оборота и др.).

По застрахователната полица се договаря период на обезщетение 3,6,9, 12 месеца. В продължение на този договорен период, застрахователят изплаща обезщетение за загубите, настъпили в следствие на прекъсване на дейността.

Определя се и период на оценка, който е ретроактивен, например 12 или 24 месеца назад, на база на който период се оценяват загубите.

Застраховката се сключва най-често за период от една година.

Обърнете се към нас за съвет.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com