Индустриален пожар

Застраховката осигурява покритие на недвижимо и движимо имущество, чрез което се осъществява производствена дейност или се обслужва дадена производствена дейност.

В тази категория спадат производствени, административни, складови и битови сгради в индустриален обект, машини, съоръжения и оборудване, електронно-компютърна техника и автоматика, стопански инвентар, стокови – материални запаси, ведомствени транспортни средства за вътрешно обслужване и др.

Покритието може да бъде комбинация от следните рискове:

За недвижимо имуществои движимо имущество.

 • Пожар (основно покритие), мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или предмет паднал от него;

 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;

 • Наводнение;

 • Свличане и срутване на земни пластове;

 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;

 • Счупване на стъкла;

 • Земетресение;

 • Удар от пътно превозно средство;

 • Щети вследствие на индиректно попадение на мълния;

 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни табели и др.;

Допълнителни рискове само за движимо имущество.

 • Измръзване на стоково – материални запаси;

 • Кражба чрез взлом;

 • Кражба чрез използване на техническо средство;

 • Грабеж;

Допълнителни покрития.

 • Разходи за гасене на пожар, разчистване на развалини и останки в следствие на застрахователно събитие;

 • Гражданска отговорност;

В случай, че имуществото е кредитирано от банка и e залог по договор за кредит, полицата се сключва в полза на съответната кредитна институция.

С цел да се предложи най-подходящо и пълно застрахователно покритие, е необходимо да се направи детайлен анализ на производствените процеси и специфичните рискове, на които е изложено конкретното имущество.

Обърнете се към нас за съвет.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com