Електронно оборудване

Обект на застраховане по този тип застраховка са електронна техника и/или електронно оборудване намиращи се на посочения в застрахователната полица адрес, монтирани и въведени в експлоатация.

В тази категория спадат компютърни системи, оборудване за наблюдение и контрол, авиационна апаратура, електроакустични инсталации, телефонни централи, медицинска апаратура, телевизионна техника за стопански цели, копирна техника, електронно отчитащи и фактуриращи машини, светофари, научно измервателна техника и други.

Обект на застраховката могат да бъдат и външни носители на данни и информацията съхранявана в тях, включително софтуер. Покриват се и разходите възникнали от необходимостта да се използва заместваща електронна техника.

Покритието по тази застраховка е на база всички рискове, внезапно, случайно и непредвидимо настъпили, като се обезщетяват преките материални вреди върху електронното оборудване, водещи до необходимостта от поправката или замяната му.

В обобщен вид, покритите по застраховката рискове са:

 • Пожар и последиците от гасенето му;

 • Светкавица и късо съединение, колебания във волтажа, индукция и подобни;

 • Експлозия и имплозия;

 • Дефекти на производителя, след изтичане на гаранцията;

 • Груба небрежност при експлоатация;

 • Злонамерени действия на трети лица;

 • Свличане и срутване на земни пластове;

 • Кражба чрез взлом;

 • Кражба чрез използване на техническо средство;

 • Грабеж

 • Други

Обърнете се към нас за съвет.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com