Административни и търговски обекти

Застраховката осигурява покритие на недвижимо и движимо имущество, чрез което се осъществява дейност в сферата на търговията или услугите, както и други дейности с непроизводствен характер.

В тази категория спадат офиси, магазини, козметични студия, шоуруми, складове, заведения за обществено хранене и др. Застраховката осигурява покритие на сградите, оборудването и обзавеждането, стоки и материали, стопански инвентар, прозорци и витрини, други. Могат да се застраховат и парични касови наличности, както и произведения на изкуството.

Покритието може да бъде комбинация от следните рискове:

За недвижимо имуществои движимо имущество.

 • Пожар (основно покритие), мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или предмет паднал от него;

 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;

 • Наводнение;

 • Свличане и срутване на земни пластове;

 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации;

 • Счупване на стъкла;

 • Земетресение;

 • Удар от пътно превозно средство;

 • Щети вследствие на индиректно попадение на мълния;

 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни табели и др.;

Допълнителни рискове само за движимо имущество.

 • Кражба чрез взлом;

 • Кражба чрез използване на техническо средство;

 • Грабеж;

 • Щети по време на транспорт при смяна на адреса;

 • Късо съединение и токов удар;

 • Измръзване на стоково – материални запаси;

Допълнителни покрития.

 • Разходи за гасене на пожар, разчистване на развалини и останки в следствие на застрахователно събитие;

 • Гражданска отговорност;

В случай, че имуществото е кредитирано от банка и e залог по договор за кредит, полицата се сключва в полза на съответната кредитна институция.

Застраховката може да бъде сключена от собственика, представител на собственика или наемател, но обезщетението се изплаща на собственика на съответното имущество.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com