Злополука

Трудова злополука

Условията по застраховката произтичат от наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска злополука по време на работа. Покрива се смърт, както и трайна и временна загуба на работоспособност. Минималният лимит на покритие е седемкратния размер на брутната годишна работна заплата, като за база се взима 12 месечния период предхождащ сключването на полицата.

Злополука на спортисти

Застраховката покрива смърт, трайна и временна загуба на работоспособност, медицински разноски и други рискове, настъпили по време на тренировки и състезания. Застраховат се лица активно занимаващи се със спорт на професионално или любителско ниво. Застраховката може да се сключи за период от една година, както и за периода на протичане на определено състезание и подготовката за него. Полицата може да е индивидуална или групова (за отбори и спортни клубове).

Злополука на местата в МПС

Застраховката се сключва на база броя на местата в МПС и покрива смърт, трайна и временна загуба на работоспособност, медицински разноски и дневни пари за болничен престой, вследствие злополука при пътуване в превозни средства.

Застраховката може да е доброволна или задължителна. Задължителната застраховка се отнася за средствата за обществен превоз на пътници: таксита, автобуси, релсови превозни средства и др.

Злополука на учащи

Застрахователното покритие се отнася за български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) в учебни заведения на територията на България. Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него. Покритите рискове са смърт вследствие злополука, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски. Допълнително може да се включи и покритие за гражданска отговорност в случай, че застраховано по полицата лице причини вреди на трети лица или учебното заведение.

Рискова застраховка Злополука

Покритието се предоставя на физически лица (индивидуално или групово) и включва смърт вследствие злополука, временна и трайна загуба на работоспособност, предписани лекарствени средства и други.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com