Гражданска отговорност на автомобилистите

Проверете цената на Вашата гражданска отговорност тук.
Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите предоставя покритие на отговорността на собствениците и водачите на МПС при виновно причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с управлението и притежанието на МПС. Застраховката има задължителен характер, съгласно българското законодателство и на застраховане подлежи всяко МПС, което е в движение и се води на отчет в съответния компетентен орган.
Застрахователния договор се сключва за срок от една година. Застрахователната премия може да бъде еднократно дължима към датата на сключване на полицата или разсрочена през периода на застраховката, като това обикновено води до завишение в премията.

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност, също са определени с нормативен акт и са еднакви за всички застрахователни компании:

При събития, настъпили на територията на Република България:

За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева;
За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева;
За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно местното законодателство или покритието съгласно законодателството на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

 

Териториална валидност

Всяка застраховка гражданска отговорност предоставя покритие на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Сърбия, Андора и Швейцария.

Срещу заплащането на допълнителна премия, покритието може да се разшири и с трети страни, членки на споразумението Зелена карта: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора.

Зелената карта е сертификат, който удостоверява наличието на валидна застрахователна полица и нейното териториално покритие. При пътуване в ЕС, ЕИП, Сърбия, Андора и Швейцария, сертификат зелена карта не е необходим. Съгласно международните спогодби, застрахователното покритие на територията на тези държави се презумира на база на валидни регистрационни табели на автомобилите (рег. номер), издадени от някоя от държавите членки. Сертификат зелена карта е необходим при пътуване в трети страни.

 

Двустранен констативен протокол ще Ви бъде връчен с всяка една застрахователна полица Гражданска отговорност. ДКП е празна бланка, която се попълва при настъпване на леко ПТП, когато контролните органи отказват да посетят произшествието и когато едновременно са изпълнени следните условия:

  • няма пострадали, макар и леко;

  • участниците в ПТП са двама;

  • има съгласие за вина за причиненото ПТП;

  • няма други материални щети освен по двете МПС-та;

  • двете МПС-та могат да се движат на собствен ход, безопасно за другите участници в движението (няма изтичане на течности, счупен фар, когато през съответния период на годината движението с включени светлини е задължително и т.н.);

  • контролните органи са уведомени на спешния телефон 112 и са регистрирали събитието;

 
 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com