Автоасистанс

Автоасистансът по своята същност е допълнителна услуга към застрахователната дейност. Той осигурява покритие по отношение на автомобила и лицата в него при настъпване на неблагоприятно събитие по време на пътуване. Събитието може да е свързано с Пътнотранспортно произшествие, кражба или повреда на автомобила или влошаване на здравословното състояние на водача.

Застрахователят възстановява направените разходи свързани с:

  • Транспортиране на пострадалите лица до спешен медицински център;

  • Репатриране до лечебно заведение или дома на застрахованите лица;

  • Репатриране на тленни останки в случай на настъпила смърт на застраховано лице;

  • Разходи за транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близкото населено място и разходи за билети за обществен транспорт за по нататъшно транспортиране;

  • Разходи за неотложна медицинска помощ в следствие на ПТП;

  • Разходи за осигуряване на техническа помощ и транспортиране до автосервиз на МПС;

  • Разходи за хотел;

  • Разходи за транспортиране на МПС и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване;

Покритието може да се ограничи и до част от гореизброените разходи. Застрахователят покрива разходите до посочените в полицата и общите условия лимити на отговорност.

Застраховката може да се сключи за една година или за периода на конкретно пътуване, като териториалното покритие може да бъде за България или за чужбина. Особено важна роля играе покритието в чужбина, тъй като чрез него се преодоляват езиковите бариери, непознатия район и чуждата организация на дейност.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо в най-кратък срок да уведомите застрахователя на посочените в полицата телефонни номера, за да укаже своевременно съдействие.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com